cz

Veronika Designs

Veronika Designs

VÍTÁME VÁS! / WELCOME!

Nabízíme / We offer:

imageimage

image
 
****************************

VŠE RUČNÍ PRÁCE / ALL HAND MADE

Velice děkujeme za návštěvu,
přejeme všem krásný den a příjemné nákupování.

****************************

VEŠKERÉ ZBOŽÍ JE VYRÁBĚNO PODLE NAŠICH VLASTNÍCH ORIGINÁLNÍCH NÁVRHŮ, PROSÍM NIC Z NAŠEHO E-SHOPU NEKOPÍRUJTE!

DO NOT COPY ANYTHING, ALL ON OUR E-SHOP IS BASED ON OUR ORIGINAL IDEAS AND DESIGNS.

****************************

DOPRAVA:

Naše zboží zasíláme kvalitně zabalené dle jeho charakteru, velikosti a ceny prostřednictvím České pošty.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu poštovného dle charakteru, velikosti, hmotnosti a místa doručení zboží či při změnách cen poštovních služeb České pošty. Potvrzením objednávky souhlasíte s použitím recyklovaných obalů.

S potvrzením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem prodávajícího.

****************************

Faktura:

Faktura je vystavena ke každé objednávce v elektronické podobě, k dispozici je k vytištění u objednávky. Na vyžádání je možné fakturu přiložit vytištěnou ke zboží do balíčku nebo zaslat jako přílohu zprávy vnitřní pošty ve formátu pdf.

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku.

****************************

Obchodní podmínky:

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky ") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím (dále jen „prodávající") a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu Veronika Designs. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.potvor.cz/veronika-designs/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.2 Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem.

1.3 Pokud v následujícím textu nenaleznete odpověď na svou otázku, neváhejte a kontaktujte prodejce!

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 S odesláním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními a dodacími podmínkami, reklamačním a nákupním řádem prodávajícího. Veškeré objednávky podané prostřednictvím naší internetové prodejny jsou závazné. Všechny ceny v tomto internetovém obchodě Veronika Designs jsou KONEČNÉ VČETNĚ DPH.

3.2 Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky buď elektronicky či telefonicky.

3.3 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou či interní poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

3.4 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

3.5 Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky kupujícím. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

3.6 Platba bankovním převodem musí být uhrazena kupujícím neprodleně do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky a získání platebních údajů od prodejce na účet prodávajícího vedený u společnosti FIO (dále jen „účet prodávajícího"). O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky obratem po odeslání objednávky zboží. Při nesplnění této podmínky dojde po 14 dnech ke stornování objednávky.

3.7 Platbu dobírkou provádí kupující při převzetí zboží od dopravce a je povinen mu zaplatit příslušnou částku dle objednávky.

3.8 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 9.

3.9 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronicky.

3.10 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 9.

3.11 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3.12 Faktura je vystavena ke každé objednávce v elektronické podobě, k dispozici je k vytištění u objednávky nebo je zasílána elektronicky jako příloha emailu. Na vyžádání je možné fakturu přiložit vytištěnou ke zboží do balíčku nebo zaslat jako přílohu zprávy vnitřní pošty ve formátu PDF.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

4.1 Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt).

4.2 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to buď písemně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4.3 Před odesláním zboží zpět prodejci je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího elektronickou či vnitřní poštou nebo telefonicky. Kupující může zboží vrátit osobně nebo doručit zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta) v uvedené zákonné lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání).

4.3 Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou dosáhnout i plné ceny zboží. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy v 14 denní lhůtě, musí dodat prodávajícímu zakoupené zboží s veškerým příslušenstvím (tzn. včetně faktury či paragonu, záručního listu apod.) na adresu prodejce uvedenou na faktuře či paragonu.

4.4 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.5 Při zasílání zboží zpět prodejci je kupující povinen zvolit vhodný obal, aby se předešlo případné deformaci či zničení zboží.

4.6 Po doručení vraceného zboží prodejci, zašle prodejce bezhotovostně na účet určený kupujícím finanční prostředky nejpozději do 10 dnů. V případě zaslání částky na adresu kupujícího si prodávající účtuje poplatek 50,- Kč za poukázku. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

4.7 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, při výměně či vrácení zboží jsou zákazníkovi účtovány podle zákona dle Občanského zákoníku skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží (kontrola zboží, znovu naskladnění, znovu zavedení zboží do nabídky eshopu, vystavení opravného dokladu, atd.). Prodávající je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.8 Zboží na zakázku nelze vrátit, viz odstavec 9.

5. Práva a povinnosti smluvních stran
5.1 Prodávající má povinnost potvrdit závaznou objednávku neprodleně do 48 hodin, ve výjimečných případech nejpozději do 72 hodin. Dále má povinnost po připsání platby za objednané zboží na účet prodávajícího odeslat objednané zboží dle dodací lhůty uvedené při potvrzení objednávky u každého jednotlivého zboží. Dodací lhůta zboží se počítá od dne přijetí platby prodávajícím do dne předání zboží přepravci (např. Česká pošta). Účetní doklad (faktura či paragon) slouží zároveň jako dodací a záruční list. V případě zasílání zboží na dobírku odešle prodávající zboží pokud možno v co nejkratším termínu kupujícímu.
5.2 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.
5.4 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
5.5 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 9.
5.6 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
5.7 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení či fotografie zboží apod. nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
5.8 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
5.9 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.
5.10 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

6. Dodací podmínky
6.1 Dodací podmínky pro Českou republiku.
6.1.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Pro zasílání zboží prodávající využívá služeb České pošty, s. p.. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.1.2 Cena poštovného je odvozena od tarifů České pošty, s. p. a předběžná základní cena je uvedena u každého jednotlivého zboží. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu poštovného dle charakteru, velikosti, hmotnosti a místa doručení zboží či při změnách cen poštovních služeb České pošty.
6.1.3 Při objednávce dvou a více kusů zboží platí kupující poštovné vždy jen jednou.
6.1.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.2. Dodací podmínky pro Slovenskou republiku.
6.2.1 Zakoupené zboží je možné zaslat na Slovensko.
6.2.2 Cena poštovného je odvozena od tarifů České pošty, s. p.
6.2.3 Platba musí v takovém případě proběhnout převodem na bankovní účet prodávajícího (podle pokynů v emailu s přehledem objednávky).

7. Postup při doručení poškozené zásilky nebo poškozeného obsahu zásilky kupujícímu
7.1 Reklamaci doručené poškozené zásilky u dopravce uplatňuje pouze nakupující - zákazník!
7.2 Kupující je povinen překontrolovat neporušenost obalu ihned při převzetí zásilky - zboží od dopravce. Pakliže kupujícímu dopravce dopraví zásilku evidentně na první pohled poškozenou či s porušeným obalem, v žádném případě ji kupující nesmí převzít a je povinen sepsat ihned na místě s přepravcem reklamační zápis z důvodu doručení zásilky viditelně poškozené. O této situaci kupující neprodleně vyrozumí prodávajícího (e-mail, vnitřní pošta či telefon). Pokud od dopravce zásilku kupující převezme, stává se tímto kupující majitelem zásilky včetně jejího obsahu!
7.3 Pakliže od dopravce kupující převezme poškozenou zásilku a chce náhradu, musí zásilku včetně veškerého obalového materiálu vzít a na doručovací poště uplatnit reklamaci a žádat o náhradu škody – vrácení hodnoty obsahu zásilky.
7.4 Pokud není obal zásilky při převzetí od dopravce poškozen, je kupující povinen ihned po převzetí otevřít zásilku a překontrolovat zda zboží není poškozeno či nechybí. Zjistí-li kupující při rozbalení zásilky, že je obsah zásilky poškozen či cokoli chybí, doporučujeme ihned zboží i obal nafotit. A po té je povinen kupující nejpozději následující pracovní den po převzetí zásilku reklamovat u dopravce (Česká pošta) včetně obalu a balícího materiálu a žádat o náhradu škody – vrácení hodnoty obsahu zásilky. O reklamaci zásilky kupující neprodleně vyrozumí prodávajícího (e-mail, vnitřní pošta či telefon).
7.5 Prodávající nehradí škody způsobené dopravcem, u kterých nebyl dodržen výše uvedený postup!

8.Nepřevzetí zásilky od dopravce kupujícím
8.1 Kupující je povinen objednané zboží vždy převzít od dopravce a v případě platby dobírkou i zaplatit příslušnou částku. Nepřevzetí zásilky či balíku od dopravce kupujícím je ze strany kupujícího jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek.
8.2 Spotřebitelské právo vrátit zboží do 14 dní bez udání důvodu se začíná počítat ode dne převzetí zboží. Při nepřevzetí zboží nelze uplatnit 14 denní lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu ani reklamaci.
8.3 Pakliže kupující nepřevezme zásilku či balík od dopravce, je kupující povinen zaplatit do 10 dnů od vrácení zásilky prodávajícímu smluvní poplatek za nepřevzetí zásilky ve výši 50 Kč a 10 % z celkové ceny objednaného zboží. A dále je kupující povinen zaplatit do 10 dnů prodávajícímu částku za vynaložené náklady s nevyzvednutou zásilkou či balíkem, které jsou rovny celkové částce za dopravu a poštovné. Nárok na smluvní pokutu a náhradu výše uvedených nákladů je dle obchodních podmínek prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9. Zboží na zakázku
9.1 Zadání zboží na zakázku
9.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.
9.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat elektronickou či interní poštou.
9.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.
9.2 Průběh objednání zboží na zakázku.
9.2.1 Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
9.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.
9.2.3 Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
9.2.4 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
9.2.5 V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena pouze zbylá část zálohy.
9.3 Vyhotovení zboží na zakázku.
9.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
9.3.2 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 10%.
9.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.
9.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.
9.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní. Na dobírku není zboží zasíláno.
9.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku.
9.5.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
9.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci

10. Odpovědnost za vady
10.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
10.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
10.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V každém případě musí kupující nejprve neprodleně po zjištění jakékoli vady kontaktovat elektronickou poštou či telefonicky prodejce.
10.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
10.5 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

11. Reklamační řád
11.1 Záruční doba slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského zákoníku v platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném znění.
11.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
11.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
11.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
11.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
11.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
11.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, ani na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo nesprávným užíváním.
11.2 Způsob reklamace
11.2.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronickou či interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Po té musí zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace a doklady o zaplacení (účtenku, paragon či fakturu).
11.2.2 Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu k Prodejci hradí Kupující. Náklady ke Kupujícímu jsou hrazeny z prostředků Prodejce.
Zboží, které posílá kupující za účelem reklamace nebo které vrací v 14 denní lhůtě, nikdy nesmí poslat na dobírku.
11.3 Provedení reklamace
11.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
11.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
11.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

12. Péče o šperky, bižuterii a dekorace zakoupené v našich internetových obchodech
12.1 Čištění - zboží lze zlehka přetřít vatou či textilií určenou k čištění stříbra.
12.2 Je potřeba zacházet se zbožím opatrně - je křehké a mohlo by dojít k poškození či rozbití. Chraňte zboží před kontaktem s tvrdými a ostrými předměty. Zabraňte styku zboží s vodou (obyčejnou, mořskou, v bazénech apod.) či jinými tekutinami, dále s chemickými prostředky (např. mycí prostředky, chlór atd.), kosmetickými přípravky (lak na vlasy, krémy apod.), s jódem, sírou (minerální prameny a lázně) atd.
12.3 Životnost prodloužíte, když ho budete skladovat na suchém tmavém místě jednotlivě v krabičkách. Zabráníte tak barevným změnám.
12.4 U osob nemocných nebo osob, které používají léky či u některých osob s velmi agresivním potem, může dojít k narušení a změně vzhledu povrchu kovových dílů.
12.5 Při poškození či zničení zboží vinou nesprávné péče, používání a skladování nebude reklamace uznána.

13. Upozornění
13.1 Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů. Malé odlišnosti v barvě, rozměru, tvaru či designu produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace. Jedná se o ruční výrobu / práci a každý kus zboží je jedinečný originál.

14. Mimosoudní řešení sporů
14.1 V případném sporu je možné využít mimosoudní cestu a kontaktovat Českou obchodní inspekci - www.coi.cz.
14.2 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů nakupující může využít až v případě, kdy nenalezne společné řešení přímo s prodávajícím.
14.3 Návrh na řešení sporu může podat jen nakupující, pokud se nepodařilo stížnost vyřešit s prodávajícím přímo. Návrh může podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval prodávajícího za účelem řešení sporu.
14.4 V případě zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je prodávající povinen se vyjádřit ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění o zahájení.
14.5 Prodávající je povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu řešení spotřebitelského sporu.

15. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
15.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

15.2 Kupující svojí objednávkou souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

jméno a příjmení
adresa bydliště
adresa elektronické pošty
telefonní číslo
další údaje (DIČ, IČO...)


15.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
15.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
15.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
15.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
15.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
15.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může buď požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
15.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
15.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

16. Závěrečná ustanovení
16.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
16.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
16.3 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
16.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 19. 5. 2018.

****************************

Ruční výroba a prodej:

vánoční ozdoby - originální vánoční ozdoby - luxusní vánoční ozdoby - bižuterie - náušnice - přívěsky - přívěsky na mobil - náhrdelníky - andělíčci pro štěstí - vánoční hvězdy - korálkové hvězdy - velikooční vajíčka - malované kraslice - velikonoční vejce - korálkové ozdoby - korálkové dekorace - vánoční ozdoba - bytové dekorace - dárkové zboží

original christmas ornaments - luxury christmas ornaments - christmas decoration - original decoration - painted easter eggs - beading ornaments and decorations - jewelry - original angel earrings for good luck - oriental earrings - flower earrings and jewelry - winter earrings and jewelry - wedding jewelry - original pendants - original necklaces and jewelry sets - beaded ornaments - beaded stars and beaded snowflakes

Komentáře:

Komentáře mohou vkládat jen přihlášení uživatelé.