cz

Patina Cerantica - zlatá 20ml (K3P15G)

118,- Kč
16 ks
3 dny
Jak zaplatím a kolik je poštovné?
Poštovné:
79,- Kč
199,- Kč

Popis

Patinovací vosk, zářivě zlatý s metalickým efektem, po nanesení neprůhledný. Je vhodný na porézní povrchy a po aplikaci nelze odstranit (pouze s použitím rozpouštědla). Ideální pro zvýraznění reliéfních prvků. Natírá se na povrch předmětu prstem nebo pomocí hadříku. Vhodný na mixed media projekty. Obsah 20ml. Nevhodné pro děti do 12 let. Bezpečnostní upozornění: Tento produkt obsahuje ropné deriváty. Při práci dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení. Udržujte mimo dosah dětí! Kompletní bezpečnostní list ke stažení v pdf. Signální slovo: Varování Věty nebezpečnosti: H 228 Pevná hořlavá látka. H 304 Může být velmi nebezpečná při požití a vniknutí do dýchacích cest. H 315 Způsobuje podráždění kůže. H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H 411 Toxický pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení P 210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrzy. Zákaz kouření. P 273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrana očí/ochrana tváře. P 301 + P 310 Při požití: Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. P 331 Nevyvolávejte zvracení. P 303+361+353 Pokud se látka dostane na kůži nebo do vlasů ihned odstraňte kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou. Seznam příslušných R-vět: R 10 Hořlavý R 38 Dráždí pokožku. R 43 Může vyvolat citlivost při styku s kůží. R 50/53 Velmi toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 65 Škodlivý, může způsobit poškození plic. R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R 67 Opakovaná expozice může způsobit ospalost a závratě. Seznam příslušných H-vět: H 228 Pevná hořlavá látka. H 304 Může být velmi nebezpečná při požití a vniknutí do dýchacích cest. H 315 Způsobuje podráždění kůže. H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H 400 Velmi toxický pro vodní organismy. H 410 Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem. H 412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem.  

Komentáře:

Komentáře mohou vkládat jen přihlášení uživatelé.